Dátum: 24.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Základné údaje

Knižničný systém v Slovenskej republike

V zmysle Zákona č. 122/2015 Z. z. o knižniciach je knižničný systém SR súčasťou štátneho informačného systému a tvorí ho:

 • národná knižnica
 • vedecké knižnice
 • akademické knižnice
 • verejné knižnice
 • školské knižnice
 • špeciálne knižnice 
Knižnica
 • je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby
 • získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično informačné služby
 • zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov
 • napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb
 • podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj 
 • plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov
Akademické knižnice

Pôsobenie akademických knižníc upravuje § 8 Zákona č. 122/2015 Z. z. o knižniciach

(1) Akademická knižnica je knižnica vysokej školy a knižnica fakulty zriadená podľa osobitného predpisu.

(2) Akademická knižnica v rámci svojho zamerania
a) je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom vysokej školy alebo fakulty,
b) uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce,
c) je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov vysokej školy alebo fakulty,
d) poskytuje knižnično-informačné služby najmä učiteľom, vedeckým pracovníkom, doktorandom a študentom vysokej školy alebo fakulty,
e) poskytuje knižnično-informačné služby verejnosti za podmienok určených zriaďovateľom,
f) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.

(3) Akademická knižnica môže plniť aj funkciu špecializovanej vedeckej knižnice, ak to ustanovuje zákon alebo ak to určí zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice.

(4) Akademická knižnica, ktorá plní aj funkciu špecializovanej vedeckej knižnice, je Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene a Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Metodické riadenie akademických knižníc

Akademické knižnice metodicky riadi Slovenská pedagogická knižnica.

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri