Dátum: 25.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Špeciálne knižnice

Knižničný systém v Slovenskej republike

V zmysle Zákona č. 122/2015 Z. z. o knižniciach je knižničný systém SR súčasťou štátneho informačného systému a tvorí ho:

 • národná knižnica
 • vedecké knižnice
 • akademické knižnice
 • verejné knižnice
 • školské knižnice
 • špeciálne knižnice 
Knižnica
 • je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby
 • získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično informačné služby
 • zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov
 • napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb
 • podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj 
 • plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov
Špeciálne knižnice

Pôsobenie špeciálnych knižníc upravuje § 11 Zákona č. 122/2015 Z. z. o knižniciach: 

(1) Špeciálna knižnica sa zriaďuje alebo zakladá ako právnická osoba alebo ako organizačný útvar právnickej osoby.

(2) Špeciálna knižnica má špecializovaný knižničný fond. Špeciálna knižnica poskytuje knižnično-informačné služby svojmu zriaďovateľovi a s jeho súhlasom aj verejnosti.

(3) Špeciálna knižnica je najmä Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Knižnica pre mládež mesta Košice, knižnica cirkvi a náboženskej spoločnosti, lekárska knižnica, technická knižnica, vojenská knižnica, poľnohospodárska knižnica, väzenská knižnica, knižnica múzea a galérie, administratívno-ekonomická knižnica.  

Adresár

 

V zmysle § 11 Zákona č. 122/2015 Z. z. o knižniciach sa špecializovaná knižnica(1) zriaďuje alebo zakladá ako právnická osoba alebo ako organizačný útvar právnickej osoby.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri