Dátum: 25.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Základné údaje

Knižničný systém v Slovenskej republike

V zmysle Zákona č. 122/2015 Z. z. o knižniciach je knižničný systém SR súčasťou štátneho informačného systému a tvorí ho:

 • národná knižnica
 • vedecké knižnice
 • akademické knižnice
 • verejné knižnice
 • školské knižnice
 • špeciálne knižnice 
Knižnica
 • je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby
 • získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično informačné služby
 • zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov
 • napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb
 • podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj 
 • plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov
Vedecké knižnice

Pôsobenie vedeckých knižníc upravuje § 7 Zákona č. 122/2015 Z. z. o knižniciach:

(1) Vedecká knižnica je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom môže byť ústredný orgán štátnej správy, krajský úrad alebo iná právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu.

(2) Vedecká knižnica v rámci svojho zamerania
a) je koordinačným, výskumným, metodickým, vzdelávacím, poradenským a štatistickým pracoviskom knižničného systému,
b) zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty,
c) poskytuje knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj vedy, techniky, kultúry a vzdelávania,
d) je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
e) plní funkciu depozitnej knižnice najmä pre knižničné dokumenty medzinárodných organizácií v súlade s medzinárodnými zmluvami,
f) plní funkciu konzervačnej knižnice,
g) spravuje súborné katalógy knižníc,
h) zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie,
i) koordinuje tvorbu bibliografie vedných odborov, utvára a sprístupňuje ich databázy,
j) je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov.

(3) Vedecká knižnica je univerzálna vedecká knižnica s univerzálnym knižničným fondom alebo špecializovaná vedecká knižnica s knižničným fondom a knižnično-informačnými službami špecializovanými na určité oblasti vedy, techniky a výskumu.

(4) Univerzálnou vedeckou knižnicou je Univerzitná knižnica v Bratislave, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove a Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied.

(5) Špecializovanou vedeckou knižnicou je Slovenská lekárska knižnica, Slovenská pedagogická knižnica a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Funkciu špecializovanej vedeckej knižnice môže plniť aj špeciálna knižnica.

(6) Univerzitná knižnica v Bratislave je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo. Univerzitná knižnica okrem úloh uvedených v odseku 2
a) zabezpečuje reštaurovanie, konzervovanie, ochranné kopírovanie a digitalizáciu knižničných dokumentov,
b) plní funkciu depozitnej knižnice Organizácie Spojených národov,
c) plní funkciu depozitnej knižnice a strediska Organizácie Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru,
d) plní funkciu konzervačnej knižnice a funkciu depozitnej knižnice obhájených vedecko-kvalifikačných prác
a zabezpečuje ich národnú bibliografickú registráciu,
e) spravuje súborný katalóg periodických publikácií,
f) je pracoviskom slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie,
g) je národným ústredím medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby.

(7) Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Okrem úloh uvedených v odseku 2 je depozitnou knižnicou a koordinátorom spracovania knižničných dokumentov, ktoré spravidla v malých nákladoch vydávajú výskumné ústavy, vysoké školy, medzinárodné organizácie, orgány verejnej správy a iné právnické osoby a fyzické osoby a ktoré nešíri distribučná sieť vydavateľstiev.

Vedecké knižnice v SR:

Univerzálne vedecké knižnice

Univerzitná knižnica v Bratislave
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied


Špecializované vedecké knižnice

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave
Slovenská ekonomická knižnica v Bratislave
Slovenská lekárska knižnica v Bratislave 
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene  
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri