Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

ISSN, ISBN, ISMN, ISAN

 Národná agentúra ISSN v SR

Národná agentúra ISSN je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN s ústredím v Paríži. Agentúra sídli v Univerzitnej knižnici v Bratislave http://www.ulib.sk/sk/narodna-agentura-issn/.
Agentúra prideľuje ISSN (International Standard Serial Number – medzinárodné štandardné číslo seriálu ), ktorým sa jednoznačne identifikujú pokračujúce pramene: seriály (tlačené časopisy, magazíny, adresáre, ročenky, noviny, monografické série,elektronické časopisy, e-seriály) a integrujúce pokračujúce pramene (aktualizované databázy, webovské stránky, publikácie na voľných listoch. Prideľovanie ISSN ustanovuje § 8 Zák. č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov, uvádzanie ISSN upravuje § 6 ods. 2 Zák. č. 167/2008 Z. z. – Tlačový zákon. Záznamy pokračujúcich prameňov sa zaraďujú do Národnej databázy ISSN http://issn.issn.sk/ , ktorá sa pravidelne mesačne aktualizuje a je súčasťou celosvetového Registra ISSN www.issn.org .
Číslo ISSN je podmienkou na zaradenie časopisu do národných a medzinárodných databáz (napr. CREPČ, EBSCO a pod.). Publikácie s prideleným ISSN dostávajú čiarový kód EAN/ISSN zdarma.

Kontakt: Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1,
814 17 Bratislava
Tel./Fax: 02/54433754, Tel. 20466331, 20466332, e-mail: issn@ulib.sk

 

Národná agentúra ISBN v SR

Systém ISBN sa začal v Slovenskej republike používať v roku 1989 na spoločnom základe s Českou republikou (vtedy ešte Československá socialistická republika).
V tom istom roku bola v Slovenskej národnej knižnici (v Matici slovenskej) založená Národná agentúra ISBN (NA ISBN v SR), ktorá sa stala sprostredkovateľom medzi vydavateľským, knižným a knižničným prostredím. Jej úlohou bolo zabezpečenie evidencie prideľovania správnych čísel ISBN publikáciám, ktoré vznikali v slovenských vydavateľstvách. Zároveň vytvárala a spravovala databázu vydavateľov a bázu nahlásených publikácií. Podrobné informácie o systéme ISBN nájdete na adrese: http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/vydavatelov/isbn.html

 

Národná agentúra ISMN v SR

Systém ISMN sa začal v Slovenskej republike používať v roku 2008. Národná agentúra ISMN (NA ISMN v SR) sa stala sprostredkovateľom medzi vydavateľským a knižničným prostredím. Jej úlohou je zabezpečenie evidencie prideľovania správnych čísel ISMN tlačeným hudobninám, ktoré vznikajú v slovenských hudobných vydavateľstvách. Zároveň vytvára a spravuje databázu vydavateľov a bázu nahlásených tlačených hudobnín. Podrobné informácie o systéme ISNM a o činnosti NA ISMN v SR nájdete na adrese http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/vydavatelov/ismn/system-ismn.html.

 

Národná agentúra ISAN v SR

Slovenský filmový ústav prideľuje medzinárodné štandardné číslo audiovizuálneho diela (ISAN) ako národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel. Podrobnosti nájdete na stránke: http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/media-audiovizia-a-autorske-pravo-/media-a-audiovizia/slovensky-filmovy-ustav-cd.html

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri