Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Legislatíva pre knižnice

Zákony a vyhlášky SR

Názov Dokument na stiahnutie
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020
Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a  o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach – účinnosť od 1. 7. 2016  [pdf]

Zákon č. 126 zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

[pdf]

Zákon č. 211 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

[pdf]

Zákon č. 207 z 15. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

[pdf]

Zákon č. 341 z 18. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

 [pdf]

Zákon č. 32/2001 o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (úplné znenie zákona č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnyc h diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 182/2000 Z.z.)

[pdf]

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

 [pdf]

Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

 [pdf]

Smernica č. 8/2006-R z 20. apríla 2006 o činnosti školských knižníc

 [pdf]

Vyhláška č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 [pdf]

Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 456 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti

 [pdf]
Vyhláška č. 458 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 20. decembra 2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami  [pdf]

Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 - 2013

 [pdf]

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri