Dátum: 21.04.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Adventné stretnutie KP SSKK BK

17.12.2019
Aké bolo adventné stretnutie KP SSKK BK?

Adventné stretnutie Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Bratislavský kraj sa uskutočnilo 12.12.2019 v Mestskej knižnici v Bratislave v Galérii Artotéka. Prezentácia mala začať o 15:00, ale účastníci podujatia začali prichádzať už skôr. Väčšina z nich využila túto príležitosť na uhradenie členského poplatku na rok 2019 a/alebo 2020.

 

 

Účastníci mohli priniesť súťažné koláčiky do súťaže Naj koláčik, ktorú pripravila Lenka Čechvalová. Nakoniec sa jej zúčastnili len členky výboru krajskej pobočky - Mirka Grešková, Zuzka Fusková a Jana Jelínková.

 

Aj keď mal program začať príhovormi predsedníčky bratislavskej krajskej pobočky a podpredsedníčky celoslovenského výboru SSKK, začali sme hneď besedou s Kamilkou Fircákovou, ktorá nám priblížila Ing. Vincenta Kútika, dlhoročného riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave a člena Zväzu slovenských knihovníkov a informatikov.

Čo sme sa v prezentácii dozvedeli?

Ing. Vincent Kútik sa narodil roku 1917 v Ondreji nad Hronom. Bol absolventom Vysokej školy hospodárskych vied v Bratislave. Počas druhej svetovej vojny bol v roku 1942 povolaný do vojenskej služby na východný front, kde pripravoval prechod k partizánom, čo však nevyšlo. Vrátil sa na Slovensko a zúčastnil sa Slovenského národného povstania, bol zajatý a väznený v koncentračnom tábore v Altenburgu. Roku 1946 bol vyznamenaný Radom SNP 2. stupňa a medailou Za chrabrosť.

Od roku 1947 bol členom sociálnodemokratickej strany, neskôr sa stal členom KSČ. V rokoch 1948 – 1954 bol poslancom Národného zhromaždenia. V rokoch 1955 – 1959 pôsobil vo verejných a politických funkciách. Ako doplnil neskôr v príhovore jeho syn, Ing. Vincent Kútik sa v 50. rokoch obával, že bude tiež väznený, ale nakoniec sa tak nestalo.

Riaditeľom Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej len UKB) sa stal 15.10.1959 a bol ním až do 31.12.1986. Zomrel 10.10.1995 v Bratislave.

Univerzitná knižnica v Bratislave a jej úlohy v rokoch 1959-1986 alebo čo sa dialo v UKB a s UKB počas jeho riaditeľovania?

Počas prvých desiatich rokoch vo funkcii riaditeľa UKB (1959-1969) aplikoval nový knižničný zákon do praxe v rámci UKB, ktorú zároveň v tomto období profiloval ako univerzálnu vedeckú knižnicu. Základné smerovanie sa vytýčilo a zakotvilo v prvom samostatnom Štatúte UKB (1963). Cítil potrebu posilniť informačnú výkonnosť UKB. V roku 1964 zaviedol referentský systém a v tom istom roku padlo rozhodnutie o prijatí nového klasifikačného systému - Knihovnícko-bibliografického triedenia (KBT), preložili sa a aplikovali klasifikačné tabuľky a reklasifikovali sa systematické katalógy. V tomto období mala UKB v knižničnej sústave tieto funkcie a úlohy: na národnej úrovni okrem toho, že už pôsobila ako depozitná knižnica OSN (od roku 1950) a UNESCO (od roku 1957), stala sa strediskom medzinárodnej výmeny publikácii  a strediskom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (obe od roku 1964), v rokoch 1964-1978 bola ústrednou knižnicou siete vysokoškolských knižníc. Bola tiež pracoviskom slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie a zameriavala sa na výskum a spracúvanie tlačí 15. storočia - inkunábul. Na celoštátnej úrovni sa stala strediskom Celoštátnej evidencie zahraničnej literatúry s gesciou za budovanie a sprístupňovanie katalógu periodík (od roku 1965). Ďalšími významnými úlohami UKB bolo spracúvanie rezervných fondov (konfiškátov z cirkevných a šľachtických knižníc z 50. rokov), rozvoj bibliografickej činnosti (tvorba odborových, tematických a personálnych bibliografií), rozvoj výskumnej činnosti v zameraní na problematiku knihovníctva, na historické a slovacikálne fondy knižnice a na dejiny knižnej kultúry, rozvoj edičnej činnosti a rozvoj výstavníckej činnosti.

V tomto období UKB rozvíjala aj spoluprácu s ústrednými knižnicami knižničnej sústavy – Maticou slovenskou v Martine (dnes Slovenská národná knižnica) a Štátnou knižnicou ČSSR v Prahe. Kooperovala s vedeckými knižnicami a mala zastúpenie v rôznych odborných a pracovných orgánoch (komisie Slovenskej knižničnej rady, vedeckometodická rada Matice slovenskej, rada pre koordináciu bibliografickej činnosti, celoštátna komisia pre normalizáciu v knihovníctve a VTEI, redakčné rady knihovníckych periodík). Budovala zahraničné kontakty.

V rokoch 1970-1979 ďalej pokračovali úlohy z predchádzajúceho obdobia. Prioritnými úlohami bolo zavádzanie počítačových technológií do práce knižnice, zapojenie  do celoslovenského programu výskumu dejín knižnej kultúry (výskum slovacikálnych autorov a tlačí; výskum a spracovanie dejín UKB), prehĺbenie kooperácie so sústavou VTEI, účasť na organizovaní 44. kongresu IFLA (roku 1979) a prijatie za člena IFLA (roku 1981). Knižnica sa v tom období stala strediskom zvláštnych fondov (v rokoch 1972 – 1989), špecializovanou inštitúciou VTEI pre prácu so zahraničnou periodickou literatúrou nadobúdanou v ČSSR (od roku 1977) a depozitnou knižnicou slovenských dizertačných prác, ktoré sa spracúvali pre SNRB (od roku 1978).

V rokoch 1980-1986 pribudla metodika hudobného knihovníctva (od roku 1981) a UKB sa stala strediskom prístupu do zahraničných databázových centier pre rezort kultúry (od roku 1984). V roku 1980 bolo otvorené výpočtové stredisko. V nasledujúcom roku (1981) v UKB zasadal Stály výbor IFLA pre teóriu a výskum. V roku 1984 vstúpil do platnosti nový štatút UKB.

Ako sa riaditeľ Kútik staral o odborný rast zamestnancov a aký bol spoločenský život v knižnici?

Pracovníci knižnice boli vysielaní na rôzne odborné podujatia; vystupovali na nich s prednáškami alebo aspoň diskusnými príspevkami, čím reprezentovali nielen seba, ale hlavne knižnicu. Zamestnanci knižnice boli oceňovaní, existoval systém interných vyznamenaní a ocenení. V knižnici pracovali rôzne odborné a záujmové združenia. K najzaujímavejším patrili: Krúžok branných športov a organizovanie Branno-športových hier, v knižnici existoval spevokol Voces bibliothecae. Organizovali sa spoločenské podujatia ako juniálesy, stretnutia s bývalými pracovníkmi knižnice a i.

Ing. Vincent Kútik a doba, v ktorej viedol UKB

Dozvedeli sme sa aj to, ako vedel pomôcť ľuďom, ktorí museli pre svoje postoje odísť z vysokých škôl, či vedeckých a výskumných pracovísk tým, že ich zamestnal v UKB. Vypočuli sme si aj zaujímavý príbeh o jednom vedúcom pracovníkovi UKB, ktorý prešiel pracovať na ministerstvo kultúry. Bol však aktívny v Jednote baptistov, podieľal sa na vydaní spevníka a niekto to nahlásil. Tým prišiel o miesto na ministerstve kultúry. Riaditeľ UKB ho však prijal naspäť na tú istú pozíciu vedúceho oddelenia. Ako to bolo možné, sme sa nedozvedeli. Zrejme však vedel riaditeľ Kútik dobre obhájiť svoje rozhodnutia.

Žiada sa ešte spomenúť, že bol zakladajúcim členom Zväzu slovenských knihovníkov a informatikov (ZSKI), po viac funkčných období predsedom kontrolnej a revíznej komisie a podporoval zapájanie sa UKB do činnosti ZSKI.

Čo si myslíte vy? Zaslúži si byť v knihovníckej sieni slávy?

Po naozaj veľmi zaujímavej a podrobnej besede sme uviedli - in memoriam - Ing. Vincenta Kútika do knihovníckej siene slávy Bratislavského kraja za prínos k rozvoju slovenského knihovníctva, za  úspešné riadenie Univerzitnej knižnice v Bratislave, a za aktívne pôsobenie vo Zväze slovenských knihovníkov a informatikov. Ocenenie prevzal jeho syn Ing. Peter Kútik, ktorý ešte besedu doplnil ďalšími zaujímavými informáciami.

 

Po besede a ocenení prišli na rad príhovory. Okrem predsedníčky krajskej pobočky sa prihovorila aj Heňa Gábrišová, ktorá nás informovala o tom, čo pripravuje celoslovenský výbor, všetkých pozvala na INFOS 2020 a povedala krásne priania k Vianociam aj do roku 2020.


Pokračovali sme zhodnotením roku 2019 a predstavili sme plánovaný program pobočky na rok 2020. O programe celoslovenského výboru SSKK informovala Lenka Čechvalová.

Nakoniec sme poďakovali sponzorom a partnerom podujatia, vyzvali účastníkov, aby nezabudli ochutnať súťažné koláčiky a hlasovať za ten, ktorý im najviac chutil a pozvali sme všetkých na malé pohostenie. 

Naj koláčikom sa stal koláčik, ktorý napiekla Mirka Grešková a najkrajším koláčikom sa stali perníčky Zuzky Fuskovej. Ocenené boli všetky súťažiace zaujímavými knihami.

Na podujatí sa zaregistrovala síce len jedna nová členka, ale aj to nás potešilo.

Ešte raz ďakujeme všetkým sponzorom a partnerom podujatia (v abecednom poradí):

Cosmotronu za zabezpečenie pohostenia
Mestskej knižnici v Bratislave za bezplatné poskytnutie priestoru Galéria Artotéka
Slovartu za darovanie kníh
Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, Krajská pobočka Bratislava za pohostenie

ĎAKUJEME, že ste podporili v tomto roku aj adventné stretnutie SSKK KP BA.

A na záver ďakujem všetkým členom výboru bratislavskej krajskej pobočky, členke SSKK pani Kamilke Fircákovej a ďalším členom SSKK, ktorí nám pomohli s organizáciou podujatia (v abecednom poradí):

Andrejovi Blaasovi za to, že nám podujatie krásne fotograficky zdokumentoval (je autorom všetkých fotografií použitých v tomto príspevku) a za technickú pomoc pri realizácii podujatia (poskytnutie notebooku a projektora)
Lenke Čechvalovej za zorganizovanie súťaže Naj koláčik
Jarke Dollerovej za prípravu plagátika k podujatiu, pomoc s občerstvením a organizáciou podujatia
Kamilke Fircákovej za prípravu besedy o Ing. Vincentovi Kútikovi
Zuzke Fuskovej za to, že vyberala členské poplatky od účastníkov pri ich príchode a prezentácii, tiež za pomoc pri zabezpečení pohostenia
Mirke Greškovej za zabezpečenie prípravy pohostenia a hladkého priebehu dopĺňania pohostenia

Jana Jelínková
sskkba.predseda@gmail.com

Kamila Fircákova - text kurzívou je prevzatý z prezentácie K. Fircákovej o riaditeľovi Univerzitnej knižnice v Bratislave Ing. V. Kútikovi, a upravený do súvislého textu, ten obsahuje aj informácie, ktoré zazneli len na adventnom stretnutí.

FOTO: Andrej Blaas

Ešte zopár momentiek :-)

 

 

 

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri