Dátum: 25.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

O konferencii

 Logo medzinárodného informatického sympózium

37. medzinárodné informatické sympózium

8. – 11. apríla 2013

Kongresové centrum Academia, Stará Lesná Vysoké Tatry
Organizátori: Spolok slovenských knihovníkov, Ústredná knižnica SAV

______________________________________________________________

Ústredná téma INFOS 2013:

INOVATÍVNE KNIŽNICE A PAMÄŤOVÉ INŠTITÚCIE
Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti

 Tematické bloky INFOS 2013:

 • Postavenie knižníc a pamäťových inštitúcií v spoločnosti
  Stratégia rozvoja knižníc a pamäťových inštitúcií, informačná politika, knižničná legislatíva, knižnice a pamäťové inštitúcie verzus autorský zákon, úlohy profesijných združení, postavenie knižníc a pamäťových inštitúcií v spoločnosti, e-government
 • Národné projekty v reflexii budúcich potrieb znalostnej spoločnosti
  Praktické prínosy národných projektov pre rozvoj spoločnosti, knižníc a pamäťových inštitúcií, pre podporu vedy a výskumu, efektívnosť projektov a vynaložených prostriedkov verzus praktický prínos pre spoločnosť, budúce výzvy a potenciál pre knižnice a pamäťové inštitúcie po zrealizovaných národných projektoch, sebareflexia riešiteľov národných projektov (čiastkové odpočty s víziou do budúcnosti)
 • Budú sa namiesto kníh používať tablety a namiesto knižníc využívať centrá poznania a kultúry?
  Inovatívne fórum o budúcnosti tradičných knižnično-informačných služieb, analýza potrieb súčasných klientov, transformácia knižníc a pamäťových inštitúcií na spoločenské, kultúrne a komunitné centrá, knižnice a pamäťové inštitúcie verzus klienti budúcnosti, súčasná generácia (deti a mládež) ako budúci klienti, informačné správanie používateľov, e-knihy, outsourcing knižničných služieb, e-zdroje – ich potenciál a riziká pre knižnice, cloudové služby, virtualizácia služieb
 • Nové technológie a nové prístupy pre budúce generácie
  Inovatívne technológie a inovatívne nástroje pre informačnú spoločnosť, hardvér/softvér, riešenia IT služieb pre knižnice, portály, projekty, produkty, kompletný outsourcing IT, centrálna katalogizácia ako komerčná služba, otvorený prístup – Open Access
 • Knihovník ako ohrozený druh?
  Bude vedieť knihovník v budúcnosti efektívne a flexibilne saturovať potreby informačnej spoločnosti? Ako prežije knihovník v konkurencii virtuálnej a digitálnej informačnej spoločnosti? Analýza súčasného stavu – vytvárame podmienky na rozvoj a profesijný rast knihovníkov? Postavenie profesie v spoločnosti, legislatíva, odmeňovanie. Aké bude knihovníctvo bez odborne vzdelaných knihovníkov? Celoživotné vzdelávanie, motivácia knižničných pracovníkov, personálny leasing v knihovníctve
 • Hravá knižnica/pamäťová inštitúcia (nielen pre deti)
  Sociálne médiá a web 2.0 v knižniciach a pamäťových inštitúciách, inovatívne služby knižníc a pamäťových inštitúcií, online podpora a testovanie informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti, progresívne trendy v službách verejných knižníc a pamäťových inštitúcií pre miestnu komunitu

Príspevky musia byť nekomerčné a tematicky musia vychádzať z odborného zamerania sympózia.
Dôležité termíny:
Termín na zaslanie elektronickej prihlášky príspevku: 15. 2. 2013
Oznámenie o prijatí príspevku: 28. 2. 2013
Termín zaslania plného textu príspevku: 5. 4. 2013

INFOS
je medzinárodné informatické sympózium, ktoré organizuje Spolok slovenských knihovníkov
a patrí medzi progresívne knihovnícke podujatia s najdlhšou tradíciou na Slovensku.

Nakoľko sa INFOS teší veľkému záujmu slovenskej a zahraničnej knihovníckej verejnosti, Spolok slovenských knihovníkov udržiava túto tradíciu už 37 ročníkov INFOS, od roku 2001 v dvojročnom intervale jeho pravidelného konania.

Súčasťou sympózia je sprievodná odborná výstava s vystavovateľskými firmami z oblasti softvérových riešení pre knižnice a informačné pracoviská, databáz a elektronických informačných produktov, distribúcie domácej a zahraničnej literatúry,
ochrany dokumentov a technického vybavenia knižníc.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na sympóziu INFOS 2013!

Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov,

PhDr. Judita Kopáčiková, podpredsedníčka Spolku slovenských knihovníkov,

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri