Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Odborný program INFOS 2015 s prezentáciami

 
38. medzinárodné informatické sympózium
o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Logo INFOS 2015

Termín konania: 14. – 17. apríl 2015
Miesto konania: Kongresové centrum SAV Academia
v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách

Ústredná téma:
(R)EVOLÚCIA V KNIŽNICIACH A KNIHOVNÍCTVE
± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy


ODBORNÝ PROGRAM

  14. 4. 2015, utorok
10.00 – 13.00 Registrácia účastníkov
13.00 – 15.00 Otvorenie sympózia
Stasselová Silvia, Ing., členka Rady vlády SR pre kultúru,
predsedníčka Spolku knihovníkov a knižníc
PhDr. Pavol Šimunič, CSc., generálny riaditeľ
Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR
Ing.Katarína Krištofová, PhD.
generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice

 

Knižničný systém ako súčasť kultúrnej politiky štátu – bilancia a súčasnosť
Lopušanová Monika, Mgr., Ministerstvo kultúry SR
Gondová Daniela, PhDr., Ústredná knižničná rada
Čeští čtenáři, uživatelé, knihovníci a knihovny ve světle výzkumů
Richter Vít, PhDr., Národní knihovna ČR
„Good Practice“ – pozitívne príklady z nemeckého knihovníctva
Guido Jansen, Deutscher Bibliotheksverband 
Diskusia 
15.00 – 15.20 Prestávka
Plenárna sekcia:
Efektívne knižnice, ako sa stať úspešnou knižnicou
15.20 – 17.25 Bez vízie nie je možná realita. Zo života jednej akademickej knižnice
Babicová Zuzana, PhDr., Matušovičová Eva, Ing., Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika
Premena knižnice v Goetheho inštitúte. Od fyzického k digitálnemu.
Krátka správa o dlhej ceste

Hvorecký Michal, Mgr., Goethe-Institut Bratislava
„Martýrium“ přijímacích pohovorů aneb setkání „třetího druhu“ s absolventy humanitních oborů
Vandasová Anna, Mgr., Foltýn Tomáš, Mgr., Národní knihovna ČR
Vzdělávání jako cesta do budoucnosti knihoven
Zikuška Ján, Mgr., Masarykova univerzita Brno
Prieskumy vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry pracovníkov knižníc SR
Kilárová Iveta, PhDr., CSc., Slovenská národná knižnica
Diskusia
20.00 Firemný večer s tombolou
Kongresová sála
  15. 4. 2015, streda 
  Plenárna sekcia:
Vývojové trendy: nové typy služieb, informačné technológie, databázy
a informačné zdroje
9.00 – 11.00 Knižnica už na to nie je sama – informačné technológie spolupracujú, ponúkajú, zdieľajú, pomáhajú a obohacujú
Andrejčíková Nadežda, Ing., Ph.D., FIIT STU v Bratislave
Nové trendy v oblasti tvorby a prezentácie bibliografických dát
Grman Ján, Mgr., PhD., SVOP spol. s. r. o.
Webový knihovní informační systém – Tritius
Šilha Ján, Ing., LANius s. r. o.
Co možná nevíte o informačních zdrojích Thomson Reuters
Horký David, Ing., Thomson Reuters
Alternativní metriky – měření dopadu vědeckého výzkumu PRÁVĚ TEĎ
Luprich Ján, Mgr., Büttgen Stephan, EBSCO Information Services
Diskusia
11.00 – 11.20 Prestávka
Plenárna sekcia:
(R)evolúcia v knižniciach
11.20 – 13.00 Představují discovery řešení soumrak online katalogů?
Kříž Filip, Mgr., Maixnerová Lenka, Mgr., Horsák Ondřej, Mgr., Národní lékařská knihovna
Vývoj knižnično-informačných služieb na UK (nielen za posledných 25 rokov)
Gondová Daniela, PhDr., Akademická knižnica Univerzity Komenského
Ptejte se knihovny nestojí! Aneb cesta k moderní virtuální referenční službě
Koštálová Karolína, Mgr., Ševčíková Veronika, Mgr., Válková Lenka, Mgr., Národní knihovna ČR
Revolúcia v knižniciach z pohľadu Nikolaja Alexandroviča Berďajeva
Dzivák Jozef, Ing., Slovenská chemická knižnica, FCHPT STU
Diskusia 
13.00 – 14.30 Obed
14.30 – 15.40 „Vzpomínáš, když tehdá před léty“. Jak se proměnil okolní svět a naše potřeby během posledního dvacetiletí
Foltýn Tomáš, Mgr., Národní knihovna ČR
Metodika lekcí informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně (s akcentem pedagogického konstruktivismu)
Mazáčová Paulína, Mgr., PhD., Masarykova univerzita Brno
Přístupy k měření efektivity informačního vzdělávání: 3 roky zkušeností projektu CEINVE
Šimková Gabriela, Mgr., Kabinet informačních studií a knihovnictví
Diskusia
15.40 – 16.00 Prestávka
16.00 – 17.30 Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea
Petruželková Alena, Mgr., Památník národního písemnictví
RFID – zamatová revolúcia v knižniciach
Rýzek Ján, Mgr., Cosmotron Slovakia
Česká versus slovenská knihovnická periodika
Salátová Renáta, Mgr., Národní knihovna ČR
Štvrťstoročie v pôsobení akademickej knižnice – na ceste od kamennej k digitálnej knižnici
Haľko Peter, Ing., Prešovská univerzita v Prešove
Diskusia
20.00  Spoločenský večer RetroINFOS
Zahájenie večera v kongresovej sále
  16. 4. 2015, štvrtok
  Plenárna sekcia:
Mladé knihovníctvo dnes a zajtra – pohľad mladými očami do budúcnosti
9.00 – 11.00 Na cestě od otevřeného přístupu k otevřenému vzdělávání
Planková Jindra, PhDr., Ph.D., Hrabinová Světlana, Mgr., Slezská univerzita v Opavě
Spolupráce knihoven a škol při tvorbě koncepce informačního vzdělávání
Chytková Dagmar, Mgr., Masarykova univerzita Brno
Noví informační profesionálové v Česku – NIP CZ
Bendová Vladimíra, PhDr., Kalátová Marie, BBus., Vyčítalová Anna, Mgr. AK Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Knižnica pre mladých, mladí pre knižnice
Hrčková Andrea, PhD., KKIV, FiF Univerzity Komenského v Bratislave
Využívanie sociálnych sietí vybranými knižnicami v SR, analýza 2015
Buzová Katarína, PhD., Regec Milan, Mgr., KKIV, FiF Univerzity Komenského v Bratislave
Diskusia
11.00 – 11.20 Prestávka
Plenárna sekcia:
Knižnica ako (ne)verejný komunitný bod
11.20 – 13.00 Knižnica pre všetkých
Galová Margita, Ing., Mestská knižnica mesta Piešťany
Knižná COOLtúra
Jakubáčová Benjamína, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
S knižnicou čítať a rásť
Hurná Iveta, Mgr. et Mgr., Knižnica pre mládež mesta Košice
Aktivity s najmenším čitateľom
Blaháčová Božena, Kupcová Silvia, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Diskusia
13.00 – 14.30 Obed 
14.30 – 16.00 Babi, pošli mi to mejlom a iné aktivity
Fabová Sylvia, Bc., Krokvičková Gabriela, Ing., Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Čitateľská, informačná a mediálna gramotnosť v projektoch verejnej knižnice
Mlejová Helena, Mgr., Mestská knižnica v Bratislave
Rómovia v knižnici, knižnica medzi Rómami... alebo ako sa digitalizuje rómska kultúra na Slovensku
Závadská Valéria, Mgr., Štátna vedecká knižnica v Prešove
Prezentácia rómskej kultúry: http://www.portalsvk.sk/video/bohemiens-vittorio-monti-czardas-6/
Mladí dospělí v českých knihovnách: výsledky pilotáže výzkumu
Lonská Pavlína, Mgr., Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Diskusia 
16.00 – 16.20 Prestávka
16.20 – 16.50 Budoucnost informačního vzdělávání seniorů v knihovnách
Zadražilová Iva, PhDr., Masarykova univerzita
Plenárna sekcia:
Národné projekty – sebareflexia a budúcnosť pamäťových a fondových inštitúcií – I. časť
16.50 – 17.25 Národný projekt Centrálny dátový archív
Ciglan, Ivan, Mgr., Univerzitná knižnica v Bratislave
CVTI SR a jeho zámery a nástroje pre budovanie repozitára sivej literatúry
Sliacky Michal, Mgr., Kasáková Jana, Mgr., PhD., Centrum vedecko-technických informácií SR
Diskusia
20.00  TATRANSKÁ ASTRONÓMIA
Ľubomír Klocok, Ing., astronóm, bývalý vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV so špecializáciou na fyziku Slnka
Kongresová sála
  17. 4. 2015, piatok
  Plenárna sekcia:
Národné projekty – sebareflexia a budúcnosť pamäťových a fondových
inštitúcií – II. časť
9.00 – 11.00 Autority včera, dnes a zítra...
Bartl Zdeněk, PhDr., Národní knihovna ČR
Projekt INTERPI v roce 2015
Balíková Marie, Mgr., Kunt Miroslav, Ing., Andrejčíková Nadežda, Ing., PhD., Šubová Jana, Mgr., Národní knihovna ČR
Kulturní dědictví ČR na zvukových nosičích: hrozby a příležitosti v 21. století
Horová Iva, PhDr., Šír Filip, DiS., Akademie múzických umění v Praze
Synergia národných projektov CVTI SR pre modernú knižnicu. Budú vedecké knižnice "požičiavať" bity?
Bilský Ľubomír, Ing., Birová Daniela, PhDr., Bošňák Dalibor, Mgr., Noge Juraj, Mgr., Centrum vedecko-technických informácií SR
  Open Access politika Slovensko versus Európa
Žitňanská Mária, PhDr., Chmelková Eva, Mgr., Centrum vedecko-technických informácií SR
Diskusia
11.00 – 11.10 Prestávka
11.10 – 12.30 Péče o novodobé knihovní fondy – průzkum fyzického stavu, nové materiály, technologie a postupy konzervace a restaurování
Vávrová Petra, Ing., Ph.D., Součková Magda, Ing., Kašťáková Tereza, Neoralová Jitka, Mgr., Palánková Lucie, Ing., Sazamová Tereza, Boumová Kristýna, Ing., Národní knihovna ČR
Využití svobodného knihovního software při tvorbě doménové ontologie
Cerniňáková Eva, Mgr., Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologoická
Mobilná aplikácia knižníc
Végh Norbert, Mgr., Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu
Diskusia
Záver sympózia
Stasselová Silvia, Ing., členka Rady vlády SR pre kultúru,
predsedníčka Spolku knihovníkov a knižníc

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri