Dátum: 13.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Kedy je človek digitálne zručný?

Academia Istropolitana Nova so sídlom v Svätom Jure je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá v rámci celoživotného vzdelávania vytvorila projekt Axess, ktorého cieľom bolo vyvinutie voľne prístupnej on-line platformy s desiatimi vzdelávacími modulmi. Projekt bol vytvorený na obdobie od novembra 2017 do októbra 2019 s primárnym cieľom pomôcť ženám efektívnejšie sa uplatniť na trhu práce a tiež v spoločenskom a občianskom živote. Projektu sa zúčastnilo 8 partnerov zo 7 krajín a primárne vychádzal z mapovania, aké typy kurzov by bolo treba vytvoriť pre digitálnu platformu. Východiskom pre vytvorenie digitálnych kurzov sa stala európska agenda pre mapovanie potrieb celoživotného vzdelávania a jej 7 modulov

Predstavy o projekte boli v rámci zúčastnených krajín pomerne odlišné: v niektorých zahŕňali celoobčianske vzdelávanie, niektoré sa zamerali výlučne na podnikateľské prostredie, inde sa dostala do popredia oblasť vývoja a výskumu. Všeobecne však prevládala snaha zahrnúť do projektu aj verejnú správu a vytvoriť komfortnejšie prostredie pre občanov využívajúcich ich služby. 

Systém analýzy potvrdil potrebu vytvorenia novej koncepcie celoživotného vzdelávania priamo odzrkadľujúci aj jeho financovanie. Zároveň prevládal názor, že doteraz bol príliš zameraný na samotnú oblasť IT, a tým akoby obchádzal obyčajných ľudí. 

Európania využívajú internet denne a v rámci profesijného a súkromného času často, ale nevedia ho využívať dostatočne hĺbkovo a plnohodnotne. Až 44% používateľov nemá dostatočné digitálne zručnosti. Treba zdôrazniť, že dôležitou časťou agendy projektu bola rodová rovnosť, a to z toho dôvodu, že práve dostatočné zručnosti stierajú rozdiely medzi mužmi a ženami: platové, rozdiely v zaradení a z toho vychádzajúce prideľovanie účasti na samotných projektoch a ich úlohách. 

Projekt Axess si za jednu z prioritných oblastí vybral materské centrá a opätovný návrat žien do pracovného života po materskej dovolenke. Slovensko v rámci zapojených krajín ukázal vyrovnanosť a malé rozdiely medzi mužmi a ženami, ale celková úroveň digitálnych zručností sa predpokladala vyššia.
(prednášajúca: Marta Jendeková).

Problémom oblasti IT, ktorý sa týka vo veľkej miere práve Slovenska, je nedostatočný počet kvalifikovaných IT pracovníkov. Petra Kotuliaková, riaditeľka občianskeho združenia Aj Ty v IT, hovorila o čísle dosahujúcom bezmála 7500 chýbajúcich kvalifikovaných síl, pričom ročný prílev absolventov v tomto odbore sa zastavuje približne na čísle 1000. Podiel žien študujúcich IT odbor je stále pomerne malý, ale medziročne rastie. Z alarmujúcich 3 percent sa zvýšil na 13, čo hovorí o rastúcom záujme žien o IT sektor a význame práce organizácie Aj Ty v IT v jej radoch. Stále však ide o najhorší výsledok v rámci celej EÚ. Jedným z dôvodov je zle nastavená motivácia budúcich absolventiek, ktoré sa častokrát rozhodnú uprednostniť štúdium nenáročného odboru, a tým sa automaticky pripraviť o budúce možnosti uplatnenia a  atraktívnejšie mzdové ohodnotenie. 

 

Združenie preto začalo s osvetou, pričom sa zameralo na rozličné vekové kategórie. V konečnom dôsledku dospeli k záveru, že najefektívnejšie je začať už v rannom školskom veku, a preto sú jednou z kategórií deti od 8 rokov. Sú veľmi šikovné a navyše javia veľký záujem o nové technológie, ktoré absorbujú s veľkou ľahkosťou. 

Na mnohých miestach ešte aj dnes prevláda mylná predstava preferencie chlapcov nielen v IT oblasti, ale v technologickej všeobecne. Pôsobenie a agenda Aj Ty v IT je naozaj v rámci odboru široká. Pracuje aj s rodičmi, ktorí sú často z nie úplne jasných a racionálnych príčin jedinou prekážkou pred štúdiom a rozvojom schopností budúceho „ajťáka“. 

Záver semináru patril projektovej manažérke projektu Zuzane Štefánikovej, ktorá účastníkov  prakticky previedla samotnými vzdelávacími modulmi, spadajúcimi do digitálnej kompetencie – jednej 8 kompetencií všeobecnej gramotnosti – a vyčerpávajúco odpovedala na všetky otázky, podnety a postrehy. Ďakujeme. 

Autor textu a fotografií: Andrej Blaas

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri