Dátum: 25.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Kritériá výberu dokumentov na digitalizáciu

 

KRITÉRIÁ PRE VÝBER DOKUMENTOV URČENÝCH NA DIGITALIZÁCIU,
TVORBU NÁRODNÝCH A SVETOVÝCH REGISTROV VZÁCNEHO A OHROZENÉHO DOKUMENTÁRNEHO DEDIČSTVA
V RÁMCI INTENCIÍ PROGRAMU UNESCO PAMÄŤ SVETA

OBSAH:
Východiskové tézy

Výberové kritériá z pohľadu, potrieb vedy a výskumu, spoločenskej praxe a ochrany kultúrneho a dokumentárneho dedičstva
Vedecko-výskumné výberová kritériá
Kontextuálne kritériá
Fyzické kritériá výberu

Kritériá zohľadňujúce nebezpečné situácie a iná riziká poškodenia dokumentov
Iné kritériá výberu

Výberové kritériá pre dokumentárne dedičstvo určené na zápisy do svetových zoznamov UNESCO Pamäť sveta
1. VPLYV/PÔSOBENIE
2. ČAS/OBDOBIE/VEK
3. MIESTO
4. ĽUDIA/OSOBNOSTI
5. NÁMET/PREDMET/TÉMA
6. FORMA/TVAR/ŠTÝL
7. SPOLOČENSKY A KULTÚRNY DOSAH

Výberové kritériá (sumarizácia)


KRITÉRIÁ PRE VÝBER DOKUMENTOV URČENÝCH NA DIGITALIZÁCIU,
TVORBU NÁRODNÝCH A SVETOVÝCH REGISTROV VZÁCNEHO A OHROZENÉHO DOKUMENTÁRNEHO DEDIČSTVA
V RÁMCI INTENCIÍ PROGRAMU UNESCO PAMÄŤ SVETA

Problematike výberových kritérií vo vzťahu k ohromnému a nesmierne pestrému masívu informácií, historických prameňov a  kultúrno-umeleckých pamiatok, ktoré sa v odbornom terminologickom pojmosloví UNESCO veľmi frekventovane označuje ako dokumentárne dedičstvo (documentary heritage), sa od samotného začiatku implementácie programu Pamäť sveta venovala značná pozornosť na všetkých významných medzinárodných podujatiach. Celkom logicky súvisela a súvisí s jeho základnými úlohami a potrebami. Z nich v tej to súvislosti možno predovšetkým uviesť vytváranie:

 • svetových, regionálnych i národných registrov a zoznamov vzácneho dokumentárneho dedičstva
 • tvorbu svetových zoznamov ohrozeného dokumentárneho dedičstva i evidencie príslušných iniciatív na ich záchranu, rekonštrukciu a sprístupnenie
 • tvorbu konkrétnych projektov digitalizácie najvýznamnejších a najcennejších častí svetového kultúrneho a  dokumentárneho dedičstva, prípravu a realizáciu konkrétnych digitálnych edícií vzácnych dokumentov, predovšetkým archívnych a knižničných, ale i  špeciálnych grafických, audiovizuálnych fonografických a pod.

Východiskové tézy

Body a tézy, ktoré vzišli z diskusií jednotlivých podujatí UNESCO organizovaných k problematike programu Pamäť sveta (Pultusk, Paríž atď.) možno zhrnúť: nasledovne:

 • zhľadiska potrieb účelovej modifikácie jednotlivých kritérií sa javí ako praktické stanovié len základné, ťažiskové a univerzálne kritériá, ktoré si budú bližšie špecifikovať, už národné, resp. regionálne komitéty, prípadne jednotlivé inštitúcie tak, aby aj v detailoch odrážali ich špecifickú či individuálnu potrebu
 • navrhnuté kritériá nemožno absolutizovať, nemožno ich ani priorizovať ani hierarchizovať: ako rastúce či klesajúce hodnoty podľa ich pozície na zozname
 • všetky výberové kritériá treba posudzovať a uplatňovať vo vzájomnej kombinácii
 • výberové kritériá rnôžu byť teda modifikované tak, aby zohľadňovali množstvo regionálnych a miestnych špecifík
 • výberové kritériá by mali zohľadnovať aj potreby kultúrneho dedičstva menšín
 • kritéria vyberú môžu byt modifikované aj podľa toho, ako sú najoptimálnejšie aplikovateľné v podmienkach knižníc, archívov, príslušných múzeí alebo ktorýchkoľvek správcov a vlastníkov významného dokumentárneho dedičstva
 • kultúrno-historická a pramenná hodnota dokumentu by sa nemala nevyhnutne odvíjať len z veku, resp. starobylosti dokumentu
 • aspekt nenahraditeľnosti dokumentu, resp. súborov dokument ov by mal byí. zahrnutý v zozname výberových kritérií, pretože často ide o neoceniteľné hodnoty fondov a zbierok

Výberové kritériá z pohľadu, potrieb vedy a výskumu, spoločenskej praxe a ochrany kultúrneho a dokumentárneho dedičstva

Na príslušných podujatiach UNESCO pre program Pamäť sveta sa pochopiteľne uvažovalo aj v týchto súvislostiach. Všeobecne boli načrtnuté nasledovné oblasti:

Vedecko-výskumné výberová kritériá

 • pri knižničných a archívnych dokumentoch kodikologický, urne lecko-historický, typografický, jazykovedný, literárny historický význam dokumentu, (najstaršie zachované parr.iaz-ky, ranné prejavy písomných prameňov a literárnych dielv národných jazykoch a podobne)
 • jedinečnosti dokumentu z pohľadu vývoja miestnych, regionálnych, národných i európskych a svetových dejín (dokumenty a  pamiatky k významným udalostiam a osobnostiam histórie, politiky, kultúry, umenia a vedy)
 • historicita, včasností dokumentov, ojedinelosti;, ur.ikátnost výskytu analogických prameňov
 • nenahraditeľnosti charakteru, rozsahu a ucelenosti fondov a zbierok v minulosti stratených, zničených, alebo nezachováných z najrôznejších dôvodov

Kontextuálne kritériá

 • významné série dokumentov (archívne, knižničné fondy a zbierícy) k-orých kultúmo-historická hodnota je popri vnútornej integrite a ucelenosti zachovania aj vo väzbách na miesta uloženia (pôvodné mobiliáre, interiérové priestory i účelové budovy, v ktorých sú dodnes a tradične uložené)

Fyzické kritériá výberu

 • materiálový a technologický význam dokumentu zachovaného v naj rôznejšom stave, ktorý musí byť: konzervovaný ako jedinečný doklad formy, resp. spôsobu spracovania
 • estetické a umelecké aspekty spracovania a výzdoby dokument (väzba, nezvyčajné dekoračné prvky a iné výzdobné elementy tvoriace hodnotu dokumentu, resp. pamiatky)
 • dokumenty unikátne a cenné množstvom materiálov, z ktorých sú vyrobená {kovy, drahokamy, slonovina, a pod.)
 • celkový fyzický stav fondov a zbierok (ide o tie prípady, kde je z pohľadu i komplexnej záchrany potrebná zrealizovať: rýchle zásahy)

Kritériá zohľadňujúce nebezpečné situácie a iná riziká poškodenia dokumentov

 • naliehavé potreby záchrany vzácnych dokumentov (požiare, povodne, zemetrasnia, vojnové konflikty a pod.
 • klasifikácie núdze (postupy a procedúry - či štát a  jeho inštitúcie môžu deklarovať pripravenosť, že budú schopné v  príslušných prípadoch zabezpečiť ochranu dokumentov a ich záchranu
 • frekvencie používania a nekontrolovateľnej manipulácie so vzácnymi fondymi a zbierkami, ktorých dôsledkom by boli vážne riziká opotrebovania dokumentov či hrozby ich zneužitia na rôzne účely, vrátane krádeží a nezákonných vývozov

Iné kritériá výberu

Sem možno zaradiť; napríklad metódy vertikálneho výberu (chronologické) a horizontálneho výberu (typologické a tematické aspekty)

Výberové kritériá pre dokumentárne dedičstvo určené na zápisy do svetových zoznamov UNESCO Pamäť sveta

Rozdiskutované a Medzinárodným poradným výborom pre program Pamät sveta UNESCO prijaté boli tieto:

1. VPLYV/PÔSOBENIE
dokumentárne dedičstvo je svetovo významné, ak má významný vplyv na dejiny a kultúru sveta a presahuje hranice národných kultúr

2. ČAS/OBDOBIE/VEK
dokumentárne dedičstvo je svetovo významné, ak výnimočným a jedinečným spôsobom odráža obdobia závažných zmien v svetových dejinách a ich udalostiach, alebo predstavuje významný prínos k pochopeniu sveta v mimoriadne dôležitých obdobiach jeho histórie

3. MIESTO
dokumentárne dedičstvo je svetovo významné, ak obsahuje dôležité informácie o mieste, oblasti, alebo regióne, ktorý vytváral rozhodujúci prínos k hlavným zdrojom rozvoj a svetovej civilizácie, kultúry, určenia a vedy

4. ĽUDIA/OSOBNOSTI
dokumentárne dedičstvo je svetovo významné, ak má dôležitý vzťah k životu, alebo dielu ľudí, ktorí vytvárali výnimočný vklad do svetovej histórie, kultúry, určenia, vedy a ľudskej civilizácie

5. NÁMET/PREDMET/TÉMA
dokumentárne dedičstvo je svetovo významné ak výnimočným spôsobom dokumentuje dôležité oblasti, alebo ťažiskové témy svetových dejín, kultúry, umenia, vedy a civilizačného rozvoja

6. FORMA/TVAR/ŠTÝL
dokumentárne dedičstvo je svetovo významné jedinečnosťou svojho technologického riešenia, formy spracovania či spôsobom realizácie

7. SPOLOČENSKY A KULTÚRNY DOSAH
sem patrí dokumentárne dedičstvo presahujúce svojou spoločenskou a duchovnou hodnotou význam národných kultúr

K uvedeným hlavným siedmym kritériám boli zahrnuté aj dve ďalšie, ktoré môžu významne pomocť pri posudzovaní významnosti svetového dokumentárneho dedičstva. Ide o:
integritu- vysoký stupeň, celistvosti, neporušenosti, alebo kompletnosti fondov a zbierok;
unikátnosť- zriedkavosť, resp. vzácnosť výskytu dokumentu

Všetky ďalšie navrhnuté kritériá budú posudzované medzinárodným poradným výberom pre program Parná č sveta. Závažné pripomienky budú rozpracované tak, aby zohľadnili aj relatívnu dôležitosť: každého kritéria. O hľadiskäch a kritériách pre výber dokumentárneho dedičstva pre národné, resp. regionálne registre by mali definitívne rozhodnúc, príslušné národné výbory, alebo regionálne komitéty. Všetky uvedené kritériá pre svetová registre boli doporučené ako modelové.

Výberové kritériá (sumarizácia)

 • dôležitosť vo svetovom meradle
 • pozoruhodné dosahy dokumentu (historické, kultúrne, umelecké, vedecké, spoločenská-politické, národno-štátne a pod.)
 • hodnota dokumentu z hľadiska národného a medzinárodného
 • vzácnosť a výnimočnosť dokumentu
 • tvorca dokumentu a jeho význam
 • forma dokumentu (fyzické kritériá - materiál, technológia spracovania)
 • darovanie, rozsah a umiestnenie dokumentu
 • unikátnosi dokumentu a miera jeho nahraditeľnosti či nenahraditeľnosti
 • raritnosť dokumentu, ojedinelosť jeho výskytu
 • reprezentačná hodnota dokumentu
 • vedecká hodnota dokumentu ako historického prameňa (kodikologická, typografická, umelecká, historická, jazykovedná, literárna, estetická, kulturologická a pod.)
 • iné zvláštne hodnoty dokumentu (špecifické)
 • úroveň a stav archívnej, resp. knižničnej integrity
 • kontextuálne kritériá (väzby na objekty uloženia, pôvodné budovy, interiéry, rnobiliáre atď.)
 • proveniencné i obsahové väzby na iné súbory dokumentov
 • stav dokumentu a úroveň jeho ochrany
 • bezpečnosť uloženia dokumentu a miera rizík zhoršenia stáva dokumentu i prostredia, v ktorom sa nachádza
 • frekvencia používania dokumentu
 • nevyhovujúci, resp. havarijný stav dokumentu a jeho uloženia
 • úplnosť, kvalita a stav dokumentácie k dokumentu
 • iné (otvorené pre možností diskusie a nových návrhov)

Spracoval Dr. Ľubomír Jankovič, Slovenská národná knižnica

 

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri