Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Pôsobnosť skupiny národných zástupcov NRG

 

Pôsobnosť skupiny národných zástupcov NRG

1. Kontext

1.1. V odozve na záväzok Komisie a členských štátov ustanoviť koordinačné mechanizmy pre digitalizačné politiky a programy je, ako je stanovené v Akčnom pláne eEurope, pozvaní zástupcovia a  experti z členských štátov odsúhlasili na stretnutí 4. apríla 2001 rad záverov ustanovujúcich zásady a rámec konania v tejto oblasti.
Toto zhromaždenie vyzvalo členské štáty, aby na túto činnosť ustanovila riadiacu skupinu.

1.2. Rezolúcie o "Kultúre v znalostnej spoločnosti" a  o "Úlohe kultúry v rozvoji Európskej únie", prijaté Radou pre kultúru 5. novembra 2001, vyzdvihujú dôležitosť kultúry v znalostnej spoločnosti osožnej spoločensky aj hospodársky a uznávajú, že sa má prispieť pomocou zlepšenia prístupu k digitalizovaným kultúrnym a vedeckým zdrojom.
Rada žiadala okrem iného rozvíjanie využívania digitálneho kultúrneho obsahu pri podpore kultúrnej spolupráce, propagovanie spoločného kultúrneho dedičstva a iniciatívy v oblasti kvality kultúrnych webových sídel.

1.3. Rada špecificky žiadala, aby sa na umožnenie spolupráce a výmenu informácií a dobrých praktík na európskej úrovni používali existujúce alebo nové siete európskej alebo národnej úrovne.

2. Poslanie

2.1. Skupina národných zástupcov (ďalej skupina NRG) je založená ako riadiaca skupina pre aktivity vzťahujúce sa na  koordináciu digitalizačných politík a programov so špeciálnym dôrazom na  kultúrne a vedecké zdroje a na prispievanie verejných kultúrnych inštitúcií.

2.2. Poslaním NRG je monitorovať pokrok ohľadom cieľov vyplývajúcich z 'Lundských zásad'.

2.3. Členovia skupiny NRG sú nominovaní členskými štátmi prostredníctvom ich oficiálnych zástupcov pri Komisii. Každý členský štát má jeden hlas v skupine NRG - rovnako aj Komisia, ktorá poskytne sekretariát. Každý členský štát môže byť doprevádzaný podľa potreby inými národnými pozorovateľmi a technickými expertmi.

2.4. Skupina NRG sa bude stretávať aspoň každých 6 mesiacov pod vedením príslušnej predsedníckej krajiny. Bezprostredne predchádzajúce a nasledujúce predsednícke krajiny poskytnú vicepredsedov, ktorí budú mať v prípade potreby úlohu zastupovania.

3. Ciele skupiny NRG

Ciele skupiny NRG sú nasledovné:

3.1. deliť sa o národné skúsenosti a vytvoriť spoločnú platformu pre kooperáciu a koordináciu národných aktivít v Európskej únii

3.2. poskytnúť sústrediaci bod pre vytvorenie konsenzu medzi členskými štátmi o schválených krokoch na koordináciu politík a programov a na adresovanie ich sledovania na národnej úrovni prostredníctvom národných sietí tam, kde je to vhodné

3.3. vytvoriť mechanizmy na spoluprácu s inými prebiehajúcimi snahami a sieťami na medzinárodnej úrovni

3.4. identifikovať objavujúce sa problémy, ktoré majú vplyv na tieto ciele a schváliť a navrhnúť vhodné kroky

3.5. presadzovať dobré praktiky v členských štátoch a medzi nimi a takto podporovať rozvoj schopností a školenia

3.6. povzbudzovať iniciatívy na podporu kvalitných kultúrnych sídel

3.7. identifikovať a podľa potreby nominovať expertov do pracovných skupín a zabezpečenie rozširovanie a sledovanie ich výsledkov

3.8. produkovať každých 6 mesiacov správu pre členské štáty o pokroku vrátane odporúčanie pre budúce kroky.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri