Dátum: 21.05.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Východiská digitalizácie

 

Východiská digitalizácie

V oblasti digitalizácie kultúrneho a vedeckého dedičstva boli v pôvodných 15 krajinách EÚ v rámci iniciatívy eEurope vypracované
Lundské zásady (2001) s cieľom vytvoriť v rámci členských štátov koordinačný mechanizmus pre programy digitalizácie. Na koordináciu politiky a programov digitalizácie bol vypracovaný Lundský akčný plán a vznikla Skupina národných zástupcov (NRG) krajín EÚ a iných krajín. Ako sekretariát pre skupinu NRG vystupuje projekt MINERVA/MINERVA Plus, ktorý zabezpečil vytvorenie špecializovaných pracovných skupín, vydávanie publikácií a politického dokumentu s názvom Parmská charta, ktorý podporuje a nadväzuje na Lundské zásady. Ako pokračovanie
Lundského akčného plánu vznikol Dynamický akčný plán, ktorý identifikuje hlavné zistené bariéry:

 • •    Fragmentovaný inštitucionálny prístup
 • •    Nevyspelosť kľúčových technológií a štandardov
 • •    Fragmentácia národných politických prístupov
 • •    Nedostatočná integrácia digitalizačných akcií v európskej znalostnej ekonomike a navrhuje konkrétne činnosti v týchto oblastiach
 • •    Používatelia a obsah
 • •    Ekonomická trvalá udržateľnosť
 • •    Technologický rozvoj a nástroje
 • •    Uchovávanie digitálnej pamäti

Európska komisia má v úmysle vybudovať spoločnú európsku digitálnu knižnicu, ktorá by mala byť postavená na koncepcii už prevádzkovanej Európskej knižnice združujúcej takmer všetky národné knižnice Európy. Za podstatnú hodnotu spoločného európskeho postupu pri digitalizácii je považovaná mnohojazyčnosť a kultúrna rôznorodosť.

V rámcových programoch výskumu a vývoja technológií sa digitalizácii a digitálnemu kultúrnemu a vedeckému obsahu venujú okrem projektov Ml NERVA aj CALIMERA, ERPANET, TEL-ME-MOR, DELOS, BRICKS, PRESTOSPACE a i. Osobitný význam má fórum DigiCULT, v rámci ktorého sa publikovali analýzy technologického vývoja v oblasti kultúrneho a vedeckého dedičstva. Ako odozva na problém dlhodobého uchovávania digitálne vytvoreného a digitálneho obsahu bola v roku 2003 schválená Charta UNESCO o zachovaní digitálneho dedičstva. Harmonizácia s vytváraním Európskej digitálnej knižnice - Europeany je postavená na existujúcej spolupráci na tvorbe Európskej knižnice (The European Library - portál Europeana) a účasti v podporných projektoch ako MINERVA Plus a Ml NERVA EC, TEL-ME-MOR, TELPIus, EuropeanaTravel, EDLnet a i., ktorého výsledkom je vytvorenie a ďalší vývoj Európskej knižnice a spoločného prototypu Európskej digitálnej knižnice so zapojením archívov, knižníc, múzeí a audivizuálneho sektora. Veľký význam má implementácia odporúčaní Expertnej skupiny na najvyššej úrovni pre digitalizáciu pri EK a výmena poznatkov v rámci Expertnej skupiny členských štátov pre digitalizáciu a digitálne uchovávanie, ktorej úlohou je monitorovať implementáciu Odporúčania EK č 2007/320/ES z 24. augusta 2006 a Závery Rady EÚ č. 2006/C 297/01 z 13. novembra 2006 o digitalizácii, on-line sprístupnení a digitálnom uchovávaní kultúrneho dedičstva určené členským štátom EÚ.

Zdroj:

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri