Dátum: 25.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Charakteristika EIZ

Elektronické informačné zdroje začali výraznejšie zasahovať do procesov sociálnej komunikácie v 90. rokoch 20. storočia a v súčasnosti už predstavujú rozšírenú alternatívu k tradičným (printovým) informačným zdrojom. Reprezentujú širokú škálu primárnych, sekundárnych i terciárnych informačných zdrojov, ktoré sú prístupné pomocou výpočtovej techniky a sieťového prostredia.

Typológia EIZ:

Elektronické informačné zdroje môžeme podobne ako tradičné (printové) informačné zdroje rozlišovať na základe určitých kritérií na rôzne druhy, napr. podľa stupňa spracovania informácií, typu poskytovaných informácií, dostupnosti a pod.

EIZ podľa stupňa spracovania informácií:

 1. bibliografické - bibliografické informácie o publikovaných časopiseckých článkoch, konferenčných príspevkoch, knihách a pod.; môžu byť doplnené abstraktmi, kľúčovými slovami a pod.,
 2. faktografické - textové, numerické alebo kombinované informácie (štatistické dáta, adresáre, katalógy, registre),
 3. plnotextové - plné texty pôvodných dokumentov, ktoré umožňujú vyhľadávanie podľa textových reťazcov.

EIZ podľa typu poskytovaných informácií:

 1. primárne - pôvodné informácie a dáta (faktografické databázy, plnotextové databázy a pod.),
 2. sekundárne - informačné zdroje popisujúce primárne dokumenty (bibliografické databázy, knižničné katalógy a pod.),
 3. terciárne - zdroje obsahujúce predovšetkým informácie o existencii sekundárnych informačných zdrojov (databázy katalógov, webové adresáre a pod.).

EIZ podľa dostupnosti:

 1. voľne dostupné - verejne prístupné a indexované webové dokumenty,
 2. licencované - komerčné databázy, dostupné len pre autorizovaných používateľov za poplatok.

EIZ podľa odboru:

 1. jednoodborové - zamerané len na 1 vedný odbor,
 2. viacodborové - zamerané na 2 vedné odbory,
 3. multiodborové - zamerané na celý rad vedných odborov.

EIZ podľa typu (technológie spracovania):

 1. online katalóg - katalóg využívaný pri automatizovanom spracovaní, kde sa záznam dokumentu zobrazuje na obrazovke, možno v ňom vyhľadávať na základe viacerých kritérií (názov, autor, MDT a pod.),
 2. databáza - množina štruktúrovaných dát, ktoré tvoria celok z hľadiska tematiky alebo druhu uložených záznamov,
 3. internetový portál - súbor webových stránok, určený na sprostredkovanie prístupu k vybraným informačným zdrojom určitého tematického zamerania,
 4. digitálna knižnica - zbierka digitálnych objektov rôzneho druhu (textové, obrazové, zvukové, multmediálne) spolu s metódami na ich sprístupnenie, získavanie, výber, organizáciu, uchovávanie.

Výhody verzus nevýhody EIZ...

Využívanie EIZ je v súčasnosti veľmi žiadúce zo strany používateľov, nakoľko so sebou prinášajú nesporné množstvo výhod oproti tradičným informačným zdrojom. Na druhe strane však EIZ nesú so sebou aj niekoľko nevýhod.

Výhody:

 • prinášajú aktuálne informácie,
 • sú dostupné pre obrovský okruh používateľov súčasne,
 • sú prístupné ihneď - 24 hodín denne, 7 dní  v týždni,
 • ich využívanie nie je viazané na konkrétne miesto, inštitúciu, organizáciu,
 • sú prepojené na rôzne iné súvisiace zdroje, dokumenty,
 • poskytujú možnosť vyhľadávať v metadátach, v plných textoch, podľa rôznorodých kritérií,
 • sú personalizované (napr. upozornenia na novinky, zasielanie nových dokumentov, zadefinovanie tematických skupín pre používateľa vo svojom profile a pod.),
 • umožňujú študovať (pracovať) s viacerými zdrojmi, dokumentmi naraz.

Nevýhody:

 • závislosť od elektronického prostredia (PC, elektrická energia, internet),
 • absencia záruky trvalého prístupu k zdrojom,
 • prílišná závislosť na producentovi (poskytovateľovi) dát - v prípade licencovaných EIZ.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri