Dátum: 24.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Historické knižné fondy


Historické knižné fondy sú súčasťou kultúrneho dedičstva krajiny a sú spravidla predmetom osobitného záujmu štátu. Historický knižný fondy tvoria:

  • samostatné a z hľadiska doplňovania uzavreté súbory knižničných dokumentov osobitnej kultúrnej a historickej hodnoty
  • vzácne rukopisy, kódexy, fragmenty kódexov a iných rukopisných pamiatok, inkunábuly a staré tlače do roku 1830

Historické knižné fondy sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva a pre ich evidenciu a ochranu platia osobitné právne predpisy. Získavanie, spracúvanie, ochranu a využívanie historických knižných fondov na Slovensku usmerňuje a koordinuje Slovenská národná knižnica.

Najväčšie zbierky historických knižných fondov vlastní Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave a Lyceálna knižnica v Bratislave.


Zdroj: KATUŠČÁK, D., MATTHAEIDESOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, M. Informačná výchova: Terminologický a výkladový slovník, odbor knižničná a informačná veda. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. 6. zväzok edície. ISBN 80-08-02818-1.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri