Dátum: 24.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Definície informačnej vedy

Vzhľadom na široký záber odboru informačnej vedy existuje dnes mnoho definícií. Komplexne sa pokúsil definície informačnej vedy zmapovať a analyzovať Dr. Chaim Zins, ktorý vo svojej štúdii uvádza 49 definícií informačnej vedy rôznych odborníkov a na záver formuluje vlastnú definíciu.

Information science

Definícia informačnej vedy podľa Ch. Zinsa:

Informačná veda je jednou zo šiestich znalostných oblastí, ktoré stanovujú meta-znalosti základov ľudského poznania. Jedná sa o filozofiu poznania (epistemológiu), filozofiu vedy, históriu vedy, sociológiu poznania, metodológiu vedy, a informačnú vedu. Epistemológia je odvetvie filozofie, ktoré skúma možnosť poznania a snaží sa formulovať teóriu poznania. Filozofia vedy je odvetvie filozofie, ktoré skúma filozofické perspektívy vedy a snaží sa formulovať teóriu vedy. História vedy je odvetvie histórie, ktoré skúma históriu rôznych vied. Sociológia poznania je odvetvie sociológie, ktoré skúma sociologické aspekty znalostí, vrátane sociálneho pôvodu myšlienok a ich vplyvu na spoločnosť. Metodológia vedy je odvetvie vedomostí, ktoré je zamerané na objavovanie a formuláciu výskumných metód vo všetkých odvetviach vedy. Informačná veda je odbor vedomostí, ktorý skúma sprostredkovateľské perspektívy ľudského poznania.

Viac o štúdií zameranej na definície informačnej vedy si môžete prečítať v článku Conceptions of Information Science.

Definícia informačnej vedy podľa A. Čabrunovej:

Informačná veda je teoreticko-praktický interdisciplinárny vedný odbor zameraný na výskum a zabezpečenie informačno-komunikačných procesov v spoločnosti. Informačná veda plní v spoločnosti dôležitú úlohu: zabezpečuje informačné funkcie spoločenskej informácie - komunikačnú, poznávaciu, riadiacu a uchovávajúcu, ktoré sú základným predpokladom vývoja spoločenských procesov.

Viac o definícii informačnej vedy podľa A. Čabrunovej si môžete prečítať v publikácií KATUŠČÁK, Dušan, Marta MATTHAEIDESOVÁ, Marta NOVÁKOVÁ a kol. Informačná výchova: Terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. ISBN 80-08-02818-1.

Definícia informačnej vedy podľa Českej terminologickej databázy knihovníctva a informačnej vedy (TDKIV):

Informačná veda v najširšom poňatí je všeobecná veda o informácii (fyzikálnej, biologickej, kultúrnej). V užšom význame veda interdisciplinárneho charakteru zaoberajúca sa zákonitosťami procesov vzniku, spracovania, merania, kódovania, ukladania, transformácie, distribúcie a recepcie informácií v spoločnosti. Jej cieľom je zabezpečiť a  racionalizovať sociálne informačné a komunikačné procesy.

Viac o definícii TDKIV si môžete prečítať v TDKIV.

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri