Dátum: 25.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Program a plné texty

 
Spolok slovenských knihovníkov

poriada

34. medzinárodné informatické sympózium
16. – 19. apríl 2007

Ústredná téma:

Knižnice – piliere vedomostnej spoločnosti

Prínos pamäťových inštitúcií k budovaniu vedomostnej spoločnosti

Program
16. 4. 2007 – pondelok

10.00 – 14.00 prezentácia účastníkov
14.00 Otvorenie – Silvia Stasselová, predsedníčka SSK, zástupca MK SR, pozdravy hostí
14.30 – 17.00 Plenárna sekcia: Vedomostná spoločnosť
Moderátor: Judita Kopáčiková

TUR nie je zviera 
Daniela Džuganová, UPJŠ Košice, Daniela Birová, CVTI SR Bratislava

Na prahu informační společnosti - soudobé změny ve společnosi a jejich vliv na oblast vědeckých knihoven
Jindra Planková, Slezská univerzita v Opavě, Ústav informatiky

15.30 – 16.00 prestávka

16.00 – 17.00
Vedecká knižnica – prostriedok na podporu celoživotného vzdelávania. Ako sa dotkli zmeny v spoločnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 
Valéria Závadská, ŠVK Prešov

Možnosti knižníc v SR pri získavaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovom období 2007 – 2013
Erik Kriššák, Ladislav Šimko, MK SR

17.00 – 18.00 Firemný večer s tombolou
                       Firemné prezentácie:
Cosmotron Slovakia s. r. o. Kopčany  
                                                           SVOP s. r. o. Bratislava 

17. 4. 2007 - utorok

8.30 – 12.30 Plenárna sekcia: Informačné technológie
Moderátor: Daniela Birová

8.30 – 10.00
Interoperabilita informačných systémov  
Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Slovakia, s. r. o. Kopčany

Sprístupňovanie informačných technológií starším generáciám  
Milan Regec, KKIV FFUK Bratislava

Komunikácia o vede: umenie alebo veda?    
Danica Zendulková, CVTI SR Bratislava

10.00 – 10.30 prestávka

10.30 – 12.00
Informačný komfort používateľov Centra VTI SR  
Alena Paulíková, CVTI SR Bratislava

MEDVIK® – medicínská virtuální knihovna – integrované informační prostředí pro zpřístupnění vědeckých zdravotnických informací ve znalostní společnosti   
Helena Bouzková, Ondřej Horsák, Filip Kříž, Lenka Maixnerová ČR - Národní lékařská knihovna

Nové trendy ve službách NK ČR  
Karolina Koštálová, Hana Nemeškalová, Jindřiška Pospíšilová, Národní knihovna Praha

12.00 – 13.00 obed

14.00 – 15.00 Plenárna sekcia: Tvorba, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva
M
oderátor: Alojz Androvič

Trendy v sprístupňovaní kultúrneho dedičstva  
Milan Konvit, Katedra knižnično-informačných vied Žilinská univerzita

Digitálne dokumenty – otvorenie Pandorinej skrinky?  
Andrea Fojtu, UVT UK Praha

Virtuálne sprístupnenie vedeckého diela Mateja Bela
Teoretické a realizačné prístupy k problému digitalizácie historických knižničných fondov
  
Jana Jelínková, Univerzitná knižnica Bratislava, Ivona Kollárová, UK SAV

15.00 – 15.30 prestávka

15.30 – 17.00
MANUSCRIPTORIUM 2007
Stanislav Psohlavec, AiP Beroun, s.r.o.

Podaří se v České republice vybudovat národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací?  
Iva Horová, AMU Praha

Projekt kooperace českých paměťových institucí  
Zdeněk Bartl, Národní knihovna Praha

Elektronická kniha na objednávku  
Alojz Androvič, Jaroslava Pírová, Univerzitná knižnica Bratislava

17.00 – 17.30 prestávka

17.30 – 18.30
Digitálne informačné služby SKN Levoča  
Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča

Uchovávanie a sprístupňovanie metadát o autorských právach v projekte digitalizácie archívnych fotografií pomocou schémy copyrightMD  
Milan Regec, KKIV FFUK Bratislava

Institucionální repozitáře na vysokých školách  
Iva Prochásková, Univerzita Pardubice – Univerzitní knihovna

18.4.2007 – streda

Plenárna sekcia: Tvorba, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva
Ľudský faktor vo vedomostnej spoločnosti
Moderátor: Daniela Džuganová

8.30 – 10.00
elF.net-electronic Information for Libraries: services and impact  
Monika Segbert, elF.net, Rome, Italy

Institucionální repozitář – nástroj pro zpřístupňování publikační činnosti univerzity  
Daniela Tkačíková, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Akademická knižnica – tradičná podpora vedeckovýskumnej činnosti na univerzite  
Beata Mokošová, Eva Strapcová, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Technická univerzita Zvolen 

Akademické knižnice a informačné vzdelávanie používateľov  
Daniela Džuganová, UPJŠ Košice, Beáta Bellérová, SIPU Nitra, Mária Kadnárová, FarmFUK Bratislava

10.00 – 10.30 prestávka

10.30 – 12.00 Moderátor: Daniela Birová

Informační chování ve věku online komunikace  
Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví FFUK Praha, Vendula Papíková, Centrum biomedicínske informatiky OMI ÚI Akademie věd ČR, v.v.i. Praha

Nové přístupy v práci s lidskými zdroji: systemické koučování a Time Management IV. generace  
Beáta Sedláčková, Slezská univerzita Opava

Benchmarking knihoven – měření a srovnávání výkonu a kvality činnosti knihoven  
Vít Richter, Národní knihovna Praha

Informačná gramotnosť a relevancia: človek v informačnej spoločnosti
Jela Steinerová, KKIV FFUK Bratislava

12.00 – 13.00 obed

16.00 – 17.30 Moderátor: Daniela Džuganová

Analýza a návrh odporúčaní na zlepšenie nájditeľnosti webových sídiel knižníc v internete  
Soňa Makulová, KKIV FFUK Bratislava

Štandardy pre tvorbu webových stránok  
Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča

Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najlepšiu webovú stránku knižníc TOP WebLib 2006
Vyhlásenie výsledkov
Oleg Cvik, CVTI SR Bratislava

20.00 Spoločenský večer SUWECO, s.r.o. Praha

19.4.2007 - štvrtok

8.30 – 10.30 Moderátor:Judita Kopáčiková
Panelová diskusia

Záver sympózia

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri